Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 23. října 2022

(Bude přečteno při všech bohoslužbách 29. neděle v mezidobí dne 16. října 2022.)

Milí přátelé misií,
příští neděli budeme slavit jako každý rok Světový den misií, Misijní neděli. Téma „Budete mými svědky“(Sk 1,8) zvolil Svatý otec s naléhavostí dnešní doby, abychom v duchu těchto slov žili misijní rozměr ve vlastní církvi, ve svém okolí, ale také s Církví celosvětovou.

V letošním roce je pro nás tento den příležitostí, abychom si připomněli několik významných výročí. Je to 400. výročí založení Kongregace de Propaganda Fide, dnes nese název Kongregace pro evangelizaci národů, a 200. výročí Díla šíření víry, které spolu s Dílem dětí a Dílem sv. Petra apoštola bylo před sto lety uznáno za dílo „papežské“.

Duch Svatý dovede inspirovat k mimořádnému poslání kohokoli i prosté lidi. Tak to bylo i v případě Pauline Jaricot, která přesně před 200 lety založila Sdružení pro šíření víry. Její blahořečení jsme oslavili letos v květnu ve francouzském Lyonu. Navzdory těžkým zdravotním podmínkám odpověděla na Boží volání tím, že vytvořila modlitební síť a sbírku na misie, aby se tak věřící mohli aktivně účastnit misie „až na konec země“. Z tohoto geniálního nápadu vznikl Světový den misií. Ten slavíme každým rokem a sbírka z každého společenství je určena pro všeobecný fond tohoto díla, díky kterému papež podporuje misijní aktivity.

Za modlitby a veškerou podporu papežských misií Vám upřímně děkuji. Z fondu Papežského misijního díla šíření víry v České republice jsme v letošním roce pomohli chudým lidem v Zambii, Bangladéši, Indii, na Srí Lance, Paraguay a Papui Nové Guinei částkou skoro 17 milionů korun. V těchto zemích podporujeme katechisty, místní křesťanská rádia, stavby a opravy kostelů, řeholních domů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky, vzdělávat se a více poznávat Boha. Podáváme pomocnou ruku všem potřebným.

Papež František, jak na sebe prozradil v Poselství k letošní Misijní neděli, má velký sen. Sen o misijní církvi a o novém období misijní činnosti křesťanských komunit podle Mojžíšovy prosby za Boží lid: „Kéž by Hospodin udělal z celého národa proroky“ (Nm 11,29)! Pomozme tento jeho sen uvádět ve skutečnost a buďme všichni tím, čím už díky křtu jsme: Pánovi proroci, svědci, misionáři! Přinášejme svědectví v síle Ducha Svatého až na konec země.

Za Vaši snahu být misionářem ve svém okolí a štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná

jáhen Leoš Halbrštát
národní ředitel
Papežských misijních děl v České republiceNa základě ustanovení Kongregace pro evangelizaci národů a Stanov PMD se Misijní neděle slaví ve všech farnostech a diecézích různého ritu na celém světě. Peníze, sesbírané na Světový den misií v každé diecézi, farnosti a institutu katolického světa se všechny odevzdávají příslušné Národní kanceláři PMD a použijí se na hrazení projektů Papežského misijního díla šíření víry. Zašlete je, prosím, co nejdříve na účet PMD číslo: 72540444/2700, variabilní symbol 10.
Specifický symbol = kód farnosti: abychom byli schopní rozpoznat dary farností z celé ČR a zařadit je do správné diecéze, prosíme farnosti, aby při posílání finančních darů za farnost vyplňovaly jako specifický symbol desetimístné číslo 1200000000, ke kterému se přičte kód farnosti přidělený biskupstvím. Desetimístný specifický symbol bude tedy zleva začínat číslem 12 (určuje diecézi), zprava končit kódem farnosti a zbylá místa uprostřed vyplní nuly. (Např. farnosti Albrechtice nad Vltavou je biskupstvím přidělen kód 07020. Specifický symbol je tedy 1200007020.) Všechny kódy jsou k dispozici v Národní kanceláři PMD. Brzké odeslání sbírky umožní včasné informování veřejnosti o výsledku sbírky z této neděle. Děkujeme.

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA – OSLAVY MISIJNÍ NEDĚLE 23. 10. 2022
Prosíme, seznamte, věřící vhodným způsobem s následujícími informacemi. Text můžete vyvěsit na vývěsky. Upřímně Vám děkujeme za pomoc a spolupráci.

Misijní Most Modlitby – Papežská misijní díla v letošním roce zvou všechny farnosti, aby se do společného mostu modliteb za misie zapojili v sobotu 22. října večer, ideálně v 18 hodin. V příloze naleznete podrobnosti. Děkuji všem, kteří se s námi spojí v modlitbě ať už v kostelích, či aspoň v rodinách.
Novénu k Misijní neděli můžete stáhnout na www.missio.cz nebo objednat v Národní kanceláři PMD
Misijní neděle – přípravu a průběh mohou doprovázet přednášky, besedy, videoprojekce, výstavy, adorace a modlitba růžence. Lze použít také materiály vydané PMD- Novénu k MN, Misijní úvahy – Malá zamyšlení na každý den, Misijní zpravodaj s přílohou a pro děti Misijní kalendář. Všechny materiály lze objednat v Národní kanceláři PMD a u diecézních ředitelů. Děti se v průběhu Misijní neděle rády zapojují do tradičních akcí PMD což je Misijní štrůdlování®, Misijní koláč®, Misijní jarmark®, Pohled pro misie®, Misijní bonbónek apod., zpívají misijní hymnu, podílí se na přípravě liturgie i tím, že svými převleky v obětním průvodu připomínají děti různých kontinentů. Ideální je přihlásit děti do Misijního klubka.

Za jakoukoliv podporu misií upřímně děkujeme a těšíme se na zprávy o Vašich misijních aktivitách! Více informací: Papežská misijní díla, Na Kropáčce 30/1, 500 03 Hradec Králové, tel: 604 838 882, číslo účtu: 72540444/2700, pmd@missio.cz, www.missio.cz.

Komentáře k tomuto článku

Přidat nový komentář
Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz