Encyklika: LAUDATO SI’

Enclyklika v překladu Českého vatikánské rozhlasu ke stažení zde.

V angličtině, francouštině, italštině či španělštině si encykliku můžete přečíst zde.

Zveřejněna druhá encyklika papeže Františka

Vatikán. V nové synodní aule se dnes dopoledne konala tisková konference, která představila druhou encykliku papeže Františka, nazvanou „Laudato si´ – Tobě buď chvála“, s podtitulem Péče o společný dům. Na publikaci nového dokumentu Petrův nástupce upozornil při středeční generální audienci.

”Jak víte, bude zveřejněna encyklika o péči o „společný dům“, kterým je stvoření. Tento náš „dům“ se hroutí, což ohrožuje všechny, zvláště chudé. Apeluji proto na odpovědnost na základě úkolu, který dal Bůh člověku při stvoření: „obdělávat a střežit“ „zahradu“, do níž ho zasadil (srov. Gn 2,15). Všechny vybízím, aby s otevřenou duší přijali tento dokument, který spadá do linie sociálního učení církve.”

Encyklika „Laudato si´ byla počátkem tohoto týdne rozeslána všem biskupům celého světa. Svatý otec zásilku doprovodil vlastnoručním krátkým pozdravem tohoto znění:

”Drahý bratře, ve svazku jednoty, lásky a pokoje (LG 22), ve kterém jako biskupové žijeme, ti zasílám svůj list “Laudato si’”, pojednávající o péči o společný dům, spolu se svým požehnáním. Buďme sjednoceni v Pánu. Prosím, nezapomínej se za mne modlit. Franciscus.

Napsal papež František světovému episkopátu. Dnešní tiskovou konferenci o novém papežském dokumentu zahájil předseda Papežské rady Iustitia et Pax, kardinál Peter Turkson.

”Jak je všem zřejmé, název encykliky pochází ze chvalozpěvu sv. Františka v Assisi, který nám připomíná, že země, náš společný dům, je jako bratr, s nímž sdílíme život, a jako krásná matka, která nás objímá svou náručí. Odkaz ke sv. Františkovi zakládá postoj celé encykliky a zve nás, abychom na “prosťáčka z Assisi” pohlíželi jako na inspirativní vzor. Jak čteme v dokumentu, sv. František je “příkladem péče o to, co je slabé, a také příkladem radostné a autenticky žité integrální ekologie. (…) Je na něm patrné, do jaké míry jsou neoddělitelné starost o přírodu, spravedlnost ve vztahu k chudým, nasazení ve společnosti a vnitřní pokoj.”

Uvedl kard. Turkson. Encyklika se člení na šest kapitol a se svými 246 paragrafy je poměrně dlouhým textem. Výchozím bodem k četbě se může stát samotný papežův citát, který nastiňuje strukturu encykliky.

” Nejprve krátce proberu různé aspekty nynější ekologické krize s cílem shrnout ty nejlepší plody dnes dostupného vědeckého bádání(…). Vycházeje z tohoto panoramatu pojednám o některých argumentech plynoucích z židovsko-křesťanské tradice, aby se naše zasazení za životní prostředí stalo více koherentním. Potom se pokusím dobrat kořenů nynější situace, abychom pochopili nejenom příznaky, ale i hlubší příčiny. Takto bychom mohli nabídnout ekologii, která bude v různých svých dimenzích zahrnovat specifické místo člověka v tomto světě a jeho vztahy k realitě, která jej obklopuje. Ve světle těchto reflexí bych chtěl načrtnout některé obšírnější linie dialogu a činnosti, které by zapojily každého z nás i mezinárodní politiku. A nakonec, protože jsem přesvědčen, že každá změna potřebuje motivace a výchovu, načrtnu některé linie lidského zrání inspirované pokladem křesťanských duchovních zkušeností (čl.15)”

Jak Svatý otec podotýká, každá kapitola nového dokumentu má “svoje vlastní téma a specifickou metodologii, avšak přejímá v nové perspektivě důležité otázky probírané v předchozích kapitolách”. V duchu základní teze, že “všechno je ve světě vnitřně spojeno” (čl. 16).

Po vzoru svatého papeže Jana XXIII. adresuje František svou encykliku “všem lidem dobré vůle”. Jak podotýká, v exhortaci Evangelii gaudium napsal členům církve, aby mobilizoval proces misionářské reformy. V novém dokumentu má v úmyslu navázat se všemi lidmi dialog týkající se společného domu (čl. 3). V páté kapitole encykliky papež naléhá na dialog jako možné řešení mnoha problémů, přičemž pojem “dialog” se vyskytuje v titulcích všech podkapitol.

Jako každý dokument magisteria není Laudato si´ dílem jednotlivce. Z citací jednotlivých biskupských konferencí vyplývá, že zde promlouvá světová církev, stejně jako zde zřetelně vystupují postoje Františkových předchůdců: Pavla VI., Jana Pavla II. a Benedikta XVI. Ke slovu přichází teologická a duchovní tradice v odkazech na Tomáše Akvinského, sv. Bonaventuru, Romana Gurdiniho a již zmíněného Františka z Assisi. Islámský mystik zastupuje mezináboženský dialog, protestanskou filosofii Paul Ricœur, zatímco konstantinopolský patriarcha Bartoloměj je zmiňován jako ten, kdo “obrátil pozornost k etickým a duchovním kořenům problémů životního prostředí” (čl. 9). Není proto náhodou, že na dnešní tiskovce promluvil také pravoslavný metropolita Pergamu, John Zizoulas:

”Encyklika papeže Františka je výzvou k jednotě. Jednotě modlitby za životní prostředí, v témže evangeliu Stvoření a v obrácení srdcí a životních stylů. Jsme za tuto encykliku vděčni a z hloubi svých srdcí odpovídáme “amen”. Pravoslavná církev každoročně věnuje 1. září modlitbám za životní prostředí. Ptám se proto, proč by toto datum nemohlo být dnem modlitby všech křesťanů? Mohl by to být další krok k jejich vzájemnému sblížení.”

Navrhoval zástupce ekumenického patriarchátu.

Dalším relátorem dnešního brífinku byl prof. John Schellnhuber, německý fyzik a nový člen Papežské akademie věd, zakladatel a ředitel Postupimského ústavu pro výzkum dopadů klimatu, který se vyjádřil k vědeckým podkladům encykliky. Prezidentka Charity Spojených států amerických, dr. Carolyn Woová, se obrátila k představitelům tržní ekonomiky, jejichž devastující nakládání se stvořením encyklika popisuje.

”Myslím, že navzdory tomu je tento dokument plný naděje, protože mluví o našich možnostech zvrátit tuto tendenci a o tom, že podnikatelský sektor může udělat také něco správného. (…) Určitě se vyskytnou ti, kdo nebudou papežské poselství brát na vědomí a budou tvrdit, že je vědecky nepodložené. Jak tu však zaznělo, dokument se zakládá na vědeckých důkazech a analytických datech. Je důležité, abychom se v srdci a mysli těmto důkazům otevřeli. Poselství nelze ignorovat jenom proto, že se nám nelíbí.”

Zdůraznila bývalá děkanka manažerské univerzity a dnes charitní ředitelka. Jako poslední zazněl na dnešním brífinku hlas římských periferií. Patřil učitelce předměstské základní školy, Valerii Martanové.

”Encyklika nás vyzývá, abychom uskutečňovali obecné dobro. Město a jeho prostředí jsou náš společný dům. Často žijeme ve zlomkovitých a rozporuplných lidských itinerářích. Každý se snaží zachránit ve svém vlastním koutku, každý sleduje vlastní zájem. Existuje však “komunitní spása”, která vychází z inkluze těch nejslabších, kteří jsou cenným zdrojem integrální ekologie. Jak řekl papež František, takovýto svět toužíme předávat těm, co přijdou po nás, dětem, které rostou. Po všech se tedy vyžaduje obrácení a zodpovědná stavba společného domu.”

Vyzdvihla sociální aspekt nové encykliky římská učitelka a členka komunity Sant´Egidio. Vatikánské nakladatelství v poledne zahájilo prodej nové encykliky, která vyšla v nákladu 75 tisíc italských výtisků a 10 tisíc cizojazyčných verzí. Originál byl sepsán ve španělštině.

Převzato z www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22013

Komentáře k tomuto článku

Přidat nový komentář
Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz