Novéna - NEK

Čtvrtek 8. října – pátek 16. října 2015

Milí přátelé,
máme možnost se duchovně připravit na blížící se Národní eucharistický kongres v Brně také touto novénou. Možná víte, že příští rok se uskuteční Světový eucharistický kongres na Filipínách a k němu se můžeme touto formou symbolicky připojit.

Jak?

Letos v únoru jsem při cestě na Filipíny navštívil kostel sv. Kříže v Manile, který byl původně vystavěn pro čínské přistěhovalce. Nyní je ve správě kongregace Nejsvětější svátosti /SSS/ - eucharistiánů, založených sv. Petrem Juliánem Eymardem. Je zde stálý výstav NSO a na stěnách chrámu jsou obrazy velkých ctitelů Eucharistie. Těm věnujeme jednotlivé dny naší novény a skrze ně se můžeme prohloubit v eucharistické úctě a myšlenkově propojit obě velké akce ...

Kéž vám Bůh žehná.

o. Jan Linhart, biskupský vikář HK
zástupce vedoucího Přípravné skupiny NEK


1. den – čtvrtek 8. 10.
„Udělejte všechno, co vám řekne“ /Jan 2,5/

"Právem viděl křesťanský lid ve své zbožnosti vždy hlubokou spojitost mezi uctíváním Matky Boží a kultem Eucharistie. Tato skutečnost je zjevná jak v západní, tak ve východní liturgii, v tradici řeholních společností, v spiritualitě soudobých náboženských hnutí, i mezi mládeží, a v pastoraci na mariánských poutních místech. Maria vede věřící k Eucharistii." (sv. Jan Pavel II. / 1920 – 2005/)

Eucharistie je vyjádření naprosté vydanosti Boha člověku – Bůh udělá maximum, aby se nám mohl přiblížit. Co asi Maria prožívala při mši svaté? Jako žena, která odevzdala Bohu svůj život, nejlépe pochopila tajemství Boží lásky v eucharistii. Jak k ní přistupuji já? Umím, s podobnou důvěrou jako Maria, říci Pánu: „ať se mi stane podle tvého slova“? Co mi v tom vadí? Co zkusím změnit? (z encykliky Redemptoris Mater, čl.44)

Panno Maria, děkujeme ti za příklad odvahy a skutečné víry, s kterou jsi sloužila vtělenému Kristu a prosíe tě o přímluvu, abychom v Eucharistii nacházeli sílu a světlo k tomu, že budeme věrně následovat Krista a konat jeho vůli. AMEN.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci.

2. den – pátek 9. 10.
„ Blahoslavený, kdo se zúčastní hostiny v Božím království“ /Lk 14,15/

"Slavení mše svaté je pro mne životně důležité. Mohu být unavená nebo cestovat, ale nikdy se neopomenu denně zúčastnit mše svaté. Když dorazím na jakékoli místo, vždy tak učiním, i kdyby to mělo být minutu před půlnocí… Mší svatou přijímám obzvláštní sílu a odvahu, společenstvím a nazíráním úžasného tajemství se sjednocuji s mým Pánem Kristem a společně s ostatními tvoříme nádherné společenství. Nemohu srovnávat sílu, kterou přijímám od živého Krista skrze Jeho tělo a krev. Ježíšův odkaz pročišťuje duši člověka a utěšuje nepokojné srdce. To je zkušenost, které věřím.“ (bl. Terezie z Kalkaty /1910 - 1997/)

Bůh se za nás ve mši sv. obětuje a nabízí svou pomoc. Čím mám víc práce, tím je důležitější, abych si udělal čas na modlitbu, Boží slovo, mši svatou – prostě setkání s Pánem. Bez toho má vnější činnost postrádá sílu, hloubku, účinnost a význam. Dokážu zajít na mši svatou, i když zrovna „nemusím“? Chápu, že nic cennějšího ve svém duchovním životě nemám? (z homilie indického biskupa Bernarda Morase, 31. května 2002, kostel Panny Marie v Hradci Králové)

Pane Ježíši, ty mi ve mši svaté nabízíš nevyčerpatelný poklad milostí, na přímluvu blahoslavené Matky Terezy tě prosím, abys mi dal stále lépe poznávat hodnotu mše svaté a schopnost o ní svědčit i druhým. AMEN.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci ...

3. den – sobota 10. 10.
„To konejte na mou památku“ /Lk 22, 19/

„Všechny pocty, které kdy vzdali a vzdají Bohu andělé svými službami a lidé svými pracemi, pokáním a mučednictvím, nikdy nemohly a nebudou moci vzdát Pánu tak velkou slávu jako jediná mše svatá ... Všechny pocty tvorů jsou konečné, ale pocta, kterou přijímá Bůh v oběti mše svaté, je nekonečná, protože se tam přináší oběť nekonečné ceny.“ (sv. Alfons Maria z Liguori 1696 – 1787)

Ježíš nabízí Bohu Otci oběť, která jako jediná je ho hodna. Každý kněz smí mít podíl na tom, že se po celém světě a v každou dobu slaví mše sv. Je to dar, je to radost. Kdokoliv z křesťanů je pozván k tomu, aby měl svou účastí podíl na tomto jedinečném díle. Dokážu také své bolesti a problémy obětovat za druhé a nabídnout Bohu k proměnění, k jeho oslavě? (P. Ant. Čala, O.P.: Podstata eucharistické oběti, Na hlubinu, ročník XII, číslo 3)

Dobrý Bože, ty jsi náš Otec a Pán našeho života, chválíme tě za tvou moudrost a lásku a svěřujeme ti své těžkosti a obavy a prosíme na přímluvu sv. Alfonsa, abys v nás upevňoval naději, že můžeš všechno proměňovat v dobré. AMEN.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

4. den – neděle 11. 10.
„Pán můj a Bůh můj“ /Jan 20, 28/

„Kdyby lidé pochopili význam Eucharistie, pořádková služba by musela řídit zástup u vchodů do kostela“. (sv. Terezie z Lisieux /1873 – 1897)


Bůh se nenechá odradit naší lhostejností, ale ve dne v noci je nám k dispozici ve svatostánku. Je zde přítomen jako pravý a Bůh a pravý člověk. Kolik síly, bych zde mohl načerpat pro své denní úkoly... Jak já dokážu reagovat na netečnost nebo zlou vůli druhých k mé osobě? Umím odpustit, dát novou šanci? Kolik mi jich už poskytl sám Bůh? (http://citaty.net/autori/terezie-z-lisieux)

Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za tvou nekonečnou trpělivost s mými hříchy a nedokonalostmi, za stále další možnosti k novému začátku. Na přímluvu sv. Terezie z Lisieux tě prosím, abych v tvé tiché a nenápadné přítomnosti v eucharistii probouzel touhu po pokoji a nacházel lásku ke všem lidem. Amen.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

5. den – pondělí 12. 10.
„Beránek, který je uprostřed před trůnem, bude je pást a vodit k pramenům živé vody“ /Zj 7,17/

„Drahocenná a obdivuhodná hostina, přinášející spásu a plná líbeznosti! Neboť co může být vzácnější než tato hostina, při níž se nám předkládá k požívání ne maso telat a kozlů jako kdysi v Zákoně, ale Kristus, pravý Bůh? Co je podivuhodnější než tato svátost? Žádná jiná svátost není také prospěšnější než tato. Jí se očišťují hříchy, rozmnožují ctnosti a duše se sytí hojností všech duchovních milostí.“ (sv. Tomáš Akvinský /1225 – 1274)

Svět hladoví po životě, žízní po pravdě a lásce. Tuto touhu může nasytit jen Bůh. Pokrm a nápoj, který nabízí, nás vede přes hranice smrti k životu, který nekončí. Posiluje nás, ale skrze nás i lidi, které potkáváme. Chci vidět v druhých lidech své bližní? Chovám se jako bližní? Vidím potřeby ostatních lidí a snažím se jim účinně pomáhat? (Opusculum 57, in festo Corporis Christi, lect. l-4. Český překlad převzat ze samizdatového vydání Denní modlitby Církve a mírně upraven redakcí Revue Theofil)

Bože Duchu svatý, radujeme se z tvé přítomnosti a pomoci a na přímluvu sv. Tomáše Akvinského tě prosíme, abys nás inspiroval k vnímavosti vůči potřebným, abychom ti v nich dokazali sloužit a oni aby nacházeli cestu k eucharistické hostině, jako záruce věčného života.
AMEN.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

6. den – úterý 13. 10.
„Ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka“ /Flp 2,6-7/
„A přeji si, aby se těmto nejsvětějším tajemstvím prokazovala čest, klanění a Eucharistie byla ukládána na důstojných místech“ (sv. Klára z Assisi /1194 – 1253)

V adoraci si můžeme uvědomit neuvěřitelnou Boží pokoru a odvahu, s níž se Ježíš sklání k člověku, přijímá lidství a dokonce se stává pokrmem a nápojem, abychom měli sílu ho následovat. Tento fakt naší víry nás přímo sráží na kolena, abychom vzdali Kristu úctu a projevili vděčnost. Dokážu aspoň občas navštívit Krista přítomného ve svatostánku? Hledáme my, duchovní správci našich kostelů, způsob, jak umožnit otevřený chrám i mimo mši svatou?

Dobrý Bože, klaníme se ti, přítomnému v Nejsvětější Svátosti a prosíme tě na přímluvu sv. Kláry, ať dokážeme stále obnovovat svou úctu k tobě a napodobovat tvou pokoru a lásku k nám ve vztahu k našim bratřím a sestrám. AMEN.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

7. den – středa 14. 10.
„Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa“ /Jan 6,51/

„Máme pevně věřit a otevřeně vyznávat, že na oltáři se uskutečňuje přepodstatnění chleba a vína v Kristovo tělo a krev. Tělo, které zrodila Panna, které viselo na kříži, leželo v hrobě, třetího dne znovu vstalo z mrtvých, zasedlo po pravici Otce - toto tělo církev každý den proměňuje a rozdává je věřícím. Když kněz vyslovuje slova: «Toto je moje tělo», podstata chleba se proměňuje v Kristovo Tělo." (sv. Antonín z Padovy /1195 – 1231)

Ani nejpreciznější teologická definice nemůže v plnosti vyjádřit skutečnost Boží přítomnost v Eucharistii. Tato nauka, aby byla pravdivou, se musí spojit s modlitbou, adorací, prožíváním mše svaté, s uváděním do praktického života. Vzdělávám se ve víře? Snažím se Eucharistickému Kristu přiblížit nejen rozumem, ale i srdcem, všemi schopnostmi? (Glos sw. Franciszka, 2/1997, z polštiny přeložil: Radim Jáchym OFM)

Pane Ježíši, děkujeme ti za dar mše svaté, a na přímluvu sv. Antonína tě prosíme za všechny teology, kněze a bohoslovce, aby s vděčností a úctou přistupovali ke slavení eucharistické oběti a dokázali svěřené lidi vést k hlubokému prožívání každé bohoslužby i modlitby. AMEN.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci ...

8. den – čtvrtek 15. 10.
„Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý“ /Žalm 34,9/

„Hle, Srdce, které si tak velice zamilovalo lidi, že se nic nešetřilo, až k vyčerpání a vyhlazení, aby jim dalo důkazy své lásky. A na oplátku od většiny lidí se mu dostává jen nevděčnosti skrze neúctu a svatokrádeže, skrze chladnost a pohrdání, s jakou se chovají ke mně v této Svátosti lásky.“ (sv. Markéta Marie Alacoque /1647 – 1690)

Kolik lidí Boha v eucharistii přijímá bez se slabou vírou, bez touhy, bez /aspoň občasné/ sv. smíření, jak mnoho je těch, kdo neslyšelo o Boží lásce k člověku tak, aby v něj mohli uvěřit a přijmout za svého Pána a setkávat se s ním u stolu Slova i stolu eucharistického. Co dělám proto, aby první svaté přijímání našich dětí nebylo jedním z posledních? Jak bojuji s rutinou a zvykovostí? Toužím po tom, aby i ostatní lidé mohli poznat Krista? (Zjevení Ježíše sv. Markétě / http://www.farnost-laskov.cz)

Pane Bože, jsi dobrý ke všem lidem, i k těm, kdo tě neznají. Odpusť naši lhostejnost i liknavost a na přímluvu sv. Markéty Marie nám dej novou touhu po tobě a odvahu otevřít se těm, kdo tě vědomě i nevědomě hledají. AMEN.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

9. den – pátek 16. 10.
„Proste a dostanete, hledejte a naleznete“ /Mt 7,7/

„Nejsvětější svátost nechť je tedy naším východiskem všeho rozjímání o tajemstvích, ctnostech a náboženských pravdách. Je ohniskem; všechny pravdy jsou jejími paprsky. Vycházejme od ohniska a budeme zářit. Copak není i ve svátosti tichý a pokorný srdcem jako za svého pozemského života? Copak není i v ní Dobrým pastýřem, Božským těšitelem a Přítelem? Šťasten, kdo umí nalézat Ježíše v Nejsvětější svátosti a v ní všechno.“ (sv. Petr Julián Eymard /1811-1868)

V Nejsvětější svátosti oltářní se setkáváme s Trojjediným Bohem, božstvím i lidstvím Ježíše Krista, s Vykupitelem, chodícím po Svaté zemi a povolávajícím učedníky, konajícím velká znamení, mluvícím s mocí i láskou a obětujícím se za nás na kříži, abychom my měli život. Zde je nejintenzivnější možnost hledat a nácházet Boha, nechat se jím pozvat do jeho blízkosti. Je má víra dynamická, v hledání a růstu nebo jsem se usadil ve svých představách z dětství? Objevuji v eucharistii zdroj přátelství s Pánem a snažím se ho uvádět do každodenního života? (z knihy blah. Petr Julián Eymard: Nejsv. svátost oltářní (skutečná přítomnost), Brno 1937. Přeložil Antonín Melka. Mírně jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.)

Chválíme tě, nebeský Otče, který v jednotě s Duchem svatým a skrze Ježíše Krista, přebýváš ve svátosti oltářní a nabízíš nám nevyčerpatelný poklad pokoje a radosti i sily pro náš život z víry. Na přímluvu sv Petra Juliána Eymarda tě prosíme za Národní eucharistický kongres, aby přispěl k duchovní obnově všech účastníků i celé naší země. AMEN.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Doporučujeme připojit ke každému dni novény modlitbu za Národní eucharistický kongres.

Komentáře k tomuto článku

Přidat nový komentář
Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz