Pastýřský list biskupa Vlastimila k postní době a pomoci Ukrajině

1. neděli postní – 6. března 2022

Milí diecézané, bratři a sestry v Kristu Ježíši, našem Pánu!

Obracím se na Vás na počátku postní doby, která je poznamenaná tragédií války. Oči nás všech se upírají k Ukrajině, kde strádají tisíce rodin, je prolévána nevinná krev, dokonce i dětí, a statisíce lidí opouští své domovy, vydávají se na útěk, aby si zachránili život. Není divu, přichází-li nám na mysl nejrůznější otázky, proč se tak děje a jak je vůbec možné, že se děje něco tak strašného v dnešní době...?

Evangelium 1. neděle postní nám připomíná Ježíšovo pokušení na poušti, a to dokonce v trojí podobě; o každé z těchto tří podob pokušení by se dalo dlouze mluvit, ale skutečností zůstává, že všichni – každý z nás – jsme nějaké formě pokušení vystaveni, podobně jako tomu byl vystaven i Ježíš, který však dokázal čelit rozhodným „ne“. Pokušitelova slova zaznamenaná v evangeliu zůstávají dodnes velmi vábivá a lákavá: „…všechnu moc a slávu dám tobě, protože mně je odevzdána a dávám ji, komu chci. Jestliže se přede mnou skloníš, všechno to bude tvoje.“ Přistoupí-li člověk na takovou hru se zlem, může to pro něj znamenat nejen osobní duchovní zkázu, ale také jeho jednání ve svém důsledku nemůže být nic jiného, než velká spoušť, která se může proměnit do nesmírně velkého lidského utrpení a bídy.

Máme spolupracovat s Boží milostí a otevřít se Pánu, jak i koneckonců vyzývá apoštol sv. Pavel: „Jako Boží spolupracovníci vás proto napomínáme, abyste nepřijali milost Boží nadarmo“ (2 Kor 6,1). Chceme tedy upřít svůj zrak na Pána, chceme se obrátit k Pánu, aniž bychom ztráceli čas čekáním na to, obrátí-li se také ti druzí! Boží slovo doléhá k mému sluchu a mne vyzývá k obrácení!

„Obraťte se ke mně celým svým srdcem“. Liturgický obřad udělování popelce na počátku doby postní je pro nás výrazem našeho osobního odhodlání, ochoty a touhy po obrácení. Vlastně i celá postní doba je nám drahocenným Božím darem, kdy máme příležitost – víc než kdykoli jindy – využít modlitby, postu a almužny, tedy těch prostředků, díky nimž je možné přiblížit se víc k Pánu a zakusit jeho pokoj a radost.

Již minulou neděli jste mnozí z Vás, milí diecézané, přispěli finančně do sbírky na pomoc strádajícím bratřím a sestrám z Ukrajiny. Za Vaši velkorysost Vám tímto způsobem chci vyjádřit upřímné „Pán Bůh zaplať“! Jestliže se mnozí další dotazují na způsob pomoci, pak je možné získat bližší informace na web. stránkách buď Českobudějovické diecéze (www.bcb.cz) nebo Českobudějovické diecézní charity (www.dchcb.cz), případně je také možné obrátit se přímo na Charitu, která se snaží poskytovat účinnou pomoc. Nikdo z nás by neměl zůstat lhostejným! Všichni bychom se měli snažit podle svých možností hledat konkrétní způsob pomoci, ať již materiální či duchovní. Jistě i s vědomím, že i když postiženým válkou naše pomoc nemůže plně nahradit domovy a rodiny, může se přesto pro ně stát dotekem Boží dobroty a lásky, která dokáže zmírnit jejich utrpení.

Dnešního dne si ještě dovoluji obrátit se na Vás, své diecézany, abych Vás všechny vyzval k opravdu intenzivní modlitbě a také k tomu, abyste neváhali přinášet své osobní oběti za ty, kdo mají v rukou moc; především tedy, politici a státníci, aby nalezli cestu k mírovému řešení tohoto tragického válečného konfliktu. Spojme se společně a zahrňme do svých modliteb všechny oběti války, ale prosme i za obrácení těch, kdo nesou odpovědnost za toto lidské utrpení.

Panna Maria, která stála jako pod křížem svého Syna, jako „Matka Bolestná“, kéž nás provází postním putováním a kéž nás uvádí ke stále hlubšímu poznání Ukřižovaného a Zmrtvýchvstalého! Svěřuji Vás do její mateřské péče a vyprošuji, aby i tato postní doba přinesla své duchovní plody.

Modlím se za Vás a ze srdce Vám všem žehnám!

Vlastimil, biskup českobudějovický

Komentáře k tomuto článku

Přidat nový komentář
Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz